تایپ فوری

تایپ فوری

در جامعه امروز تمامی کار ها با گوشی و کامپیوتر و از طریق اینترنت انجام می شود و تمام نامه نگاری ها و مرسومات اداری از طریق فایل تایپ شده…
فهرست