حکم کارگزینی

فیش حقوقی

فیش حقوقی ؛ حکم حقوقی

فیش حقوقی چیست؟ فیش حقوقی یک نوع برگه مالی است که میزان دریافتی ماهانه یک فرد را مشخص می کند! درواقع در فیش حقوقی میزان مبلغی که یک فرد بصورت…
فیش حقوقی

فیش حقوقی ؛ حکم کارگزینی

فیش حقوقی چیست؟ فیش حقوقی سندی است که میزان مبلغ دریافتی کارمندان و یا بازنشستگان را نشان می دهد.البته فیش حقوقی اغلب در بین کارمندان و بازنشستگان دولتی رایج است…
فهرست