دریافت ابلاغیه

دریافت ابلاغیه

ابلاغیه چیست؟ به دستورات یا اطلاعیه هایی که از طرف دادگاه برای یک فرد صادر می شود ابلاغیه می گویند! ابلاغیه ها در زمان قدیم بصورت حضوری صادر و ابلاغ…
فهرست