ارسال لیست بیمه کارگاه

لیست بیمه کارگاه

ارسال لیست بیمه کارگاه

لیست بیمه کارگاه طبق قانون کار ، کارفرمایانی که افراد دیگر را به کار می گمارند ، باید آنها را بیمه کنند در غیراینصورت اداره کار آنها را جریمه سنگینی…
فهرست