سامانه ملی املاک و اسکان کشور

ثبت نام املاک

ثبت نام املاک

ثبت نام املاک قبل از اینکه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بپردازیم جالب است بدانید که قانون مالیات منزل های خالی در تاریخ 1399/10/07 وضع گردید به همین…
فهرست