فیش حقوقی

فیش حقوقی

فیش حقوقی ؛ حکم کارگزینی

فیش حقوقی چیست؟ فیش حقوقی سندی است که میزان مبلغ دریافتی کارمندان و یا بازنشستگان را نشان می دهد.البته فیش حقوقی اغلب در بین کارمندان و بازنشستگان دولتی رایج است…
فهرست