نوبت دهی قضائی

نوبت دهی قضائی

نوبت دهی قضائی

نوبت دادسرا و دادگاه تا چند سال پیش برای مراجعه به دادگاه یا دادسرا احتیاج به دریافت نوبت نبود اما با شلوغ شدن دادگاه ها ، سیاست کاری بر آن…
فهرست