نوبت مشاوره طلاق

سامانه تصمیم

نوبت مشاوره خانواده (سامانه تصمیم)

سامانه تصمیم چیست؟ سامانه تصمیم سامانه ای زیر نظر بهزیستی و تحت نظارت قوه قضائیه کشور است که برای پیشگیری از وقوع جرم راه اندازی شده است.در واقع از طریق…
فهرست