گرفتن تاییدیه پستی

تاییدیه پستی

دریافت تاییدیه پستی

کد پستی چیست؟ کدپستی یک شناسه ده رقمی است که برای هر محل فیزیکی استفاده می شود.درواقع با استفاده از کدپستی یک محل میتوان آدرس آنجا را پیدا کرد و…
فهرست