بررسی ما نشان میدهد پرداخت به درستی انجام نشده است و چنانچه مبلغی از حساب شما کسر شده است، طی 72 ساعت آینده به حساب شما بازخواهد گشت.
فهرست